HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BLAUW ZWART WAASLAND 65 vzw Titel 1. - BENAMING EN DOEL


ART. HR 1.1


Op datum van 12 november 2016 werd de VZW BLAUW ZWART 65 opgericht.


ART. HR. 1.2


De doelstellingen van de vereniging worden bepaald door art.3 van de Statuten.

1.Supportersclub te begeleiden naar elke wedstrijd. Thuis- uit- als Europese en Bekerwedstrijden.

2. Andere sportieve of ontspannende nevenactiviteiten te organiseren of als groep aan deel te nemen

3.Het aanhalen van vriendschaps-en samenhorigheidsbanden tussen begeleiders enerzijds en de leden anderzijds

4.Club Brugge in alle omstandigheden steunen om het imago van onze vereniging te vrijwaren.
Titel 2. - ERKENNING


ART. HR 2.1De VZW is lid van:

Supportersfederatie Club Brugge K.V.

VSDC : Vlaamse studie- en documentatiecentrum voor VZW’sTitel 3. - LEDEN


ART. HR 3.1


De VZW Blauw Zwart Waasland erkent:


Vaste leden : verenigingen die een rechtspersoonlijkheid genieten op grond van de wet van 27 juni 1921 aangevuld door de wet van 2 mei 2002, hierna genoemd “de Wet”.


ART. HR 3.2


Enkel deze leden kunnen deelnemen aan de activiteiten die door de VZW Blauw Zwart Waasland ingericht of erkend worden.

Hiertoe dienen alle leden bij VZW BLAUW ZWART WAASLAND in te schrijven.


ART. HR 3.3


De VZW Blauw Zwart Waasland kent werkende leden en toegetreden leden zoals bepaald in art. 6 en volgende van de Statuten. Hun aanvaarding en ook hun ontslag wordt bepaald door art. 9 van de Statuten.


ART. HR 3.4


De toegetreden leden zullen hun bijdrage waarvoor zij inschrijven steeds cash voldoen.

Indien een ticketaanvraag te laat afgezegd wordt, dit wil zeggen na de uiterste besteldatum, zal het lid in kwestie toch het gevraagde ticket moeten afrekenen.Titel 4  - Deontologie en gedragscodes tijdens de verplaatsingen


ART. HR 4.1


Deontologische code voor bestuurders van VZW BLAUW ZWART WAASLAND


1.De leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigen geen andere club dan Club Brugge en hun gedragingen mogen slechts ingegeven worden door het algemeen belang.

2.Er is een aanwezigheid vereist cfr de statuten op  de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen.

3.Hij/zij beheert zijn toegewezen fondsen en commissie met volle werkkracht en toewijding en draagt de eindverantwoordelijkheid.

4.Vergaderingen en verslagen zijn vertrouwelijk, de besluitvorming is openbaar.

5.Indien een bestuurder van VZW BLAUW ZWART WAASLAND zich niet schikt naar deze deontologische code, volgt een vertrouwensstemming binnen de Raad van Bestuur die een bestuurder met onmiddellijke ingang kan schorsen uit zijn mandaat tot aan de volgende Algemene Vergadering waar deze schorsing bekrachtigd of ingetrokken kan worden.

6.Er zal een jaarlijkse algemene vergadering georganiseerd worden voor alle leden van VZW Blauw Zwart Waasland, dit op de 3e donderdag van de maand maart. Hiervoor zullen alle leden een uitnodiging voor ontvangen.


Titel 5 – Controles en toezicht


ART HR 5.1.  Medewerking aan controles en toezicht.


Elk lid is verplicht zich te onderwerpen aan de wetgeving. Bijgevolg dient hij/zij zich te houden aan de reglementeringen die zich terzake voordoen. De VZW BLAUW ZWART WAASLAND  heeft buiten de wettelijke bepalingen geen eigen reglementaire bepalingen.


De leden onderwerpen zich aan de richtlijnen van  :


-stewards

-richtlijnen van het stadionpersoneel

- politie

-richtlijnen doorgekregen van de Supportersfederatie of veiligheidsverantwoordelijke Club Brugge KV

-Huishoudelijk reglement van de supportersclub


De VZW BLAUW ZWART WAASLAND dient de disciplinaire maatregelen, uitgesproken door de disciplinaire overheidsorganen, te doen naleven door de leden.

Indien er zich op dit vlak problemen zouden voordoen zal de VSF om bijstand gevraagd worden.


In geval van nood of hulp kan er steeds een bestuurslid gecontacteerd worden.

In geval van nood tijdens een Europese wedstrijd kan men via een bestuurslid contact opnemen met de veiligheidsverantwoordelijke van Club Brugge of de Belgische ambassade in het desbetreffende land.Titel 6 - KLACHTEN - STRAFFEN


ART. HR 6.1


Klachten worden behandeld door de bestuursleden van VZW BLAUW ZWART WAASLAND.


Titel 7. - SLOTBEPALINGEN


ART. HR 7.1


Het gebruik van verdovende middelen, drugs en sterke drank is ten strengste verboden tijdens alle busritten. Het trakteren van cava op de bus kan in uitzonderlijke gevallen toegestaan worden. Dit op voorwaarde dat de mensen van het bestuur hiervan op de hoogte werden gebracht en ermee hebben ingestemd.

Ook pyrotechnisch materiaal, bommetjes en rookpotten worden in onze club niet getolereerd.


Persoonlijke aanvallen naar mensen van het bestuur toe willen wij niet aanvaarden. Het bestuursteam doet hun taken op vrijwillige basis en respect is hier dan ook zeker op zijn plaats.


Ons forum en onze gesloten facebookpagina moet gebruikt worden voor de doeleinden dat het dient. Indien er mensen zijn die met bepaalde dingen niet akkoord gaan, moeten deze persoonlijk aan één van de bestuursleden gemeld worden. Uw gal spuwen via sociale media is niet de correcte manier van communiceren.

Schade aangebracht aan bussen of andere voorzieningen zullen teruggehaald worden bij de schadebrenger.

In geval van accidentele beschadiging is het aangeraden om een bestuurslid hiervan op de hoogte te brengen.


Alle gevallen niet voorzien in het huidige huishoudelijk reglement of de  statuten zullen beslecht worden door de Raad van Bestuur.ART. HR 7.2


"De nieuwsbrief" of website is het officiële orgaan van de VZW BLAUW ZWART WAASLAND.


Alle mededelingen die er in verschijnen zijn van  bindende kracht voor het lopende seizoen.ART. HR 7.3


Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Elk voorstel tot wijziging dient het artikel te vermelden waarover het voorstel gaat en tevens de voorgestelde tekstwijziging op te geven, zoniet kan het voorstel niet op de agenda van de Raad van Bestuur geplaatst worden. Voorstellen tot wijziging kunnen aan de bestuursleden bezorgd worden, hetzij op papier, hetzij per mail.


Het huidige huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande reglementen en innerlijke statuten, met ingang van datum van publicatie.Gelezen en goedgekeurdNaam :                                          Voornaam :


Datum :

 
BLAUW ZWART WAASLAND 65